Interimmanagement

 

Overbruggingsmanagement Crisismanagement Verandermanagement

Onder interimmanagement wordt door mij verstaan het tijdelijk vervullen van de rol van de manager/ leidinggevende op strategisch en/ of tactisch niveau met alle daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ik richt me vooral op het niveau van Raad van Bestuur, directie en  hoger management.
U kunt mij inschakelen om deze rollen te vervullen:
 
- wanneer u tijdelijk behoefte heeft aan extra kennis en ervaring;
- wanneer u in korte tijd veranderingen wil realiseren;
- bij reorganisatie of herstructurering;
- bij fusie of andere vormen van verdergaande samenwerking;
- bij een overbruggingsprobleem ( vertrek, ziekte, zwangerschap, conflict);
- bij een crisis. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overbruggingsmanagement

 
Bij overbruggingsmanagement wordt door mij uitgegaan van uw huidige missie, visie en doelstellingen. In principe wordt de gekozen koers gecontinueerd.
In onderling overleg stellen we daarom de te bereiken resultaten vast.

 
 
Interimmanagement Crisismanagement Verandermanagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisismanagement
 
Bij crisismanagement gaat het om een dreiging van binnen of buiten de organisatie die zorgt voor instabiliteit, onvoorspelbaarheid, mogelijke schade en sterke invloed van emoties. Ik ben ervaringsdeskundige omdat ik in twee organisaties als directeur ben gestart waar sprake was van crises ( vertrouwensbreuk).
Cruciaal in de aanpak zijn een samenhangende strategie en volstrekt heldere en slagvaardige besluitvorming. Op basis van een analyse/quick scan wordt een plan van aanpak opgesteld.
 
Interimmanagement Overbruggingsmanagement Verandermanagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verandermanagement
 

Als gevolg van veranderde wet- en regelgeving; verandering van financieringssystematiek en het ontstaan van marktwerking staan zowel gemeenten als organisaties op de terreinen (o)ggz, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg, wonen, sociale zaken en onderwijs onder druk om te veranderen. 

Veranderen vraagt veel van organisaties en haar medewerkers.
Een blijvende verandering bewerkstelligen die door medewerkers en management  van de organisatie begrepen en gedragen wordt, betekent dan ook transparante communicatie over het veranderingsproces, het identificeren van (nieuwe) gemeenschappelijke waarden en ideeŽn, het daarbij betrekken van medewerkers en managers en het zorgvuldig omgaan met ieders belangen.

Kennis en ervaring draagt bij aan een vlekkeloze overgang naar een nieuwe situatie.
Kennis heb ik me eigen gemaakt tijdens mijn opleiding bedrijfswetenschappen en tijdens de masterclass verandermanagement ( o.a. methodiek De Caluwť).
Ervaringen heb ik opgedaan in mijn werk in en met de bestuurlijke en ambtelijke wereld (voornamelijk gemeentelijke overheid) en in mijn werk als Raad van Bestuur, directeur/leidinggevende in het gevangeniswezen en in de non profit sector.

 
 
Interimmanagement Overbruggingsmanagement Crisismanagement